Blog

31 maja, 2024
Autor: Ewelina Liber

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AVIOR FINANCE S.A.

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Avior Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Michała Buchmana przy ul. Jana Matejki 11, 33-300 Nowy Sącz.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
 12. Zatwierdzenie informacji Zarządu o nabywaniu akcji własnych przez Spółkę
 13. Podjęcie uchwały dot. upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych  (20% wszystkich akcji)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

*

*            *

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:

 1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli uprawnieni z tych akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 • Informacja dotycząca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad

W dniach 17 i 19 czerwca 2024 r. akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy Kościuszki 13 w Nowym Sączu z następującymi dokumentami związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:

 1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023,
 2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
 3. projektami uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
  • wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
  • upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w związku z art. 362 k.s.h. (20% wszystkich akcji)
  • utworzenia kapitału rezerwowego

4. Informacją Zarządu o nabywaniu akcji własnych przez Spółkę zgodnie z art. 363 k.s.h.

Nowy Sącz, dnia 31.05.2024 r.

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)