Jak to działa?

Jak to działa?

Firma

Wybierz kwotę i ilość rat. Na suwakach ustaw ile pieniędzy potrzebujesz i na jak długo.
Wypełnij wniosek. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut.
Potwierdź swoją tożsamość, dołącz wymagane dokumenty i zaakceptuj wniosek.
Proces weryfikacji i analizy dokumentacji może potrwać do 24 godzin.
Zaakceptuj ofertę i podpisz umowę.
Środki przelejemy bezpośrednio na Twoje konto firmowe.

Konsument

Wybierz kwotę i ilość rat. Na suwakach ustaw ile pieniędzy potrzebujesz i na jak długo.
Wypełnij wniosek. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut.
Potwierdź swoją tożsamość i zaakceptuj wniosek.
Weryfikacja wniosku – trwa nie więcej niż 15 minut.
Zaakceptuj ofertę i podpisz umowę.
Pożyczkę przelejemy na Twoje konto, a dla pożyczek konsolidacyjnych na konta firm, celem spłaty zobowiązań.

POMOC

Pytania i odpowiedzi

Firma

Komu udzielamy pożyczek?

Nasze pożyczki udzielamy osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, rolnikom, spółkom cywilnym na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

O jaką kwotę można wnioskować i na jaki okres?

Udzielamy pożyczek w wysokości od 4000 zł do 100000 zł kierując się zdolnością kredytową Klienta na okres od 12 do 60 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć na kilka wybranych przez siebie sposobów:
a) bezpośrednio drogą on-line wybierając w kalkulatorze pożyczki interesującą kwotę oraz okres kredytowania i postępując zgodnie z prostą instrukcją – umowę podpisujesz elektronicznie
b) składając wniosek on-line a pozostałe formalności dopełnić w punkcie kredytowym (mapa punktów kredytowych)
c) bezpośrednio w punkcie kredytowym z pomocą naszego partnera biznesowego

Warunki wnioskowania o pożyczkę w Avior Finance S.A.

 • działalność gospodarcza zarejestrowana w CEiDG
 • brak negatywnych wpisów  w rejestrze dłużników BIG, BIK, KRD, ERIF
 •  dochód osiągany z jej prowadzenia
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • stały adres zamieszkania
 • brak zajęć komorniczych
 • posiadanie rachunku bankowego
 • ukończone 20 lat
 • numer telefonu należący do osoby składającej wniosek
 • posiadanie adresu e-mail

Dokumenty wymagane

Ryczałt

 • ewidencja przychodów
 • po zakończeniu roku PIT 28
 • jeżeli VAT-owiec plik JPK-V7M/K

Zasady ogólne – Książka Przychodów i Rozchodów 

 • wydruk sum z KPiR za każdy miesiąc narastająco
 • jeżeli VAT-owiec plik JPK-V7M/K

Karta podatkowa 

 • wniosek PIT 16
 • decyzja z Urzędu Skarbowego
 • faktury – zestawienie

Pełna księgowość – księgi handlowe 

 • zestawienie sald i obrotów
 • zestawienie wyników
 • jeżeli VAT-owiec plik JPK-V7M/K

Ponadto

 • dowód osobisty (niezbędne będzie podanie serii i numeru dowodu oraz PESEL)
 • wyciąg bankowy (jeżeli nie decydujesz się na skorzystanie z Kontomatik)

Na etapie weryfikacji wniosku pożyczkowego możemy prosić o dodatkowe dokumenty.

Na jakich zasadach Avior Finance S.A. udziela pożyczek?

Przed zawarciem umowy pożyczki klient wypełnia wniosek o pożyczkę oraz otrzymuje formularz informacyjny dotyczący kosztów pożyczki. Po jego zaakceptowaniu przez wnioskodawcę wniosek zostaje przekazany do weryfikacji.
Weryfikacji tożsamości dokonujemy poprzez platformę Kontomatik, która posiada licencję AISP wydaną na podstawie unijnej dyrektywy PDS2, dlatego musi przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i podlega nadzorowi banku centralnego. Ponadto Kontomatik nie przechowuje Twoich danych do logowania do konta bankowego, dostęp do historii konta jest jednorazowy, ani Kontomatik, ani Avior Finance S.A. nie mają stałego dostępu do Twojego konta, nikt poza Tobą nie ma możliwości dokonywania przelewów z konta – każdy bank wymaga dodatkowego potwierdzenia transakcji np. kodem SMS lub przez aplikację mobilną, Komunikacja jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem. Nikt nie ma możliwości podejrzenia danych podczas przesyłania, rozwiązanie jest zgodne z rygorystycznymi wymaganiami dyrektyw RODO i PSD2 w zakresie przetwarzania danych osobowych i dostępu do rachunku.
Więcej informacji znajdziesz na: https://www.kontomatik.com/pl/

Jeżeli nie decydujesz się na skorzystanie z platformy Kontomatik Twoja weryfikacja nastąpi przez AUTENTI – weryfikator przeprowadzi Cię przez ten proces.

Czemu służą zgody na przetwarzanie danych osobowych i kiedy można je wycofać?

Zgoda ta jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o pożyczkę. Jej cofnięcie lub zaprzestanie przetwarzania przez Avior Finance S.A. i instytucje utworzone na podstawie artykułu 105 ust. 4 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe może nastąpić w trybie i na warunkach określonych w art. 105a prezentowanej wyżej ustawy.

Wniosek zweryfikowany pozytywnie – i co dalej?

Zostaje sporządzona umowa na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klient a drugi pożyczkodawca. Klient po zapoznaniu się z umową akceptuje jej warunki i przystępuje do jej  podpisania. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej zgody obu stron, a w kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

Czy można i na jakich zasadach odstąpić od umowy pożyczki?

Podmioty gospodarcze nie są objęte ustawą o Kredycie Konsumenckim w związku z tym nie przysługuje im prawo odstąpienia od umowy pożyczki. Dotyczy to wszystkich podmiotów gospodarczych, bez względu na formę prowadzenia przez nich działalności w tym rolników.

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie jest stałe w okresie pożyczki i uzależnione od ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej Kredytu Refinansowego, w przypadku obniżenia stóp procentowych odsetki ulegają stosownemu zmniejszeniu bez konieczności informowania klienta o tej zmianie. W przypadku wzrostu stóp procentowych Avior Finance S.A. zawiadamia klienta przedstawiając  zaistniałe zmiany. Klient wówczas ma prawo jednorazowo zwrócić kwotę pożyczki w raz z odsetkami za efektywny czas jej wykorzystania lub zaakceptować pisemnie zmiany. W przypadku nieterminowej płatności raty naliczane są odsetki od zaległości przeterminowanej tj. zapadłej, niewpłaconej raty kapitału.

Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej?

Tak, oczywiście jest taka możliwość. W momencie wcześniejszej spłaty następuje całkowite rozliczenie pożyczki, w wyniku którego ostateczna kwota do spłaty pomniejszona zostaje o odsetki przyszłych okresów. Pożyczkobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Co się stanie, jeżeli nie spłacę pożyczki na czas?

Przy braku spłaty pożyczki podejmiemy działania wyjaśniające przyczyny opóźnienia w spłacie. Za opóźnioną płatność zostaną doliczone odsetki od należności przeterminowanej, jak również zgłosimy ten fakt zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych do Rejestru dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej ( BIK, BIG InfoMonitor, KRD, ERIF). Te działania mogą niestety mieć wpływ na Twoją wiarygodność kredytową i utrudnić Ci otrzymanie kolejnych pożyczek w przyszłości. Ponadto jeżeli Pożyczkobiorca nie zapłaci w terminach określonych w umowie pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie określonym przez Avior Finance S.A., oraz prób polubownej spłaty zadłużenia, lecz nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.
Ten stan rzeczy może narazić Pożyczkobiorcę na dodatkowe koszty z tytułu odsetek od należności przeterminowanych, koszty sądowe i egzekucyjne.

Co to jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Co składa się na pozaodsetkowe koszty kredytu?

Na koszty te składają  się m.in. sprawdzenie klienta w bazach, pokrycie kosztów pracy pośrednika (pełnomocnika), bądź pokrycie części kosztów użytkowania aplikacji do udzielania pożyczek, przeznaczoną  na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy, w tym kosztów administracyjno-biurowych, kosztów obsługi księgowej itp. A w przypadku pożyczek o wyższej wartości koszt sprawdzenia współmałżonka lub współprowadzącego działalność w bazach danych.

W jaki sposób zostaną przekazane przyznane środki?

Środki zostaną przekazane bezpośrednio na Twoje konto firmowe.

W jaki sposób mogę złożyć reklamacje?

Reklamacje należy składać w formie pisemnej, drogą pocztową na adres siedziby głównej pożyczkodawcy:

Avior Finance S.A.
ul. Tadeusza Kościuszki 13
33-300 Nowy Sącz

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz numer pożyczki Klienta, a także szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta dotyczący usług świadczonych przez Pożyczkodawcę oraz oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja składana w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać podpis Klienta.
Pożyczkodawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

Konsument

Komu udzielamy pożyczek?

Nasze pożyczki udzielane są klientom indywidualnym jako pożyczka KONSUMENCKA na dowolny cel.

O jaką kwotę można wnioskować i na jaki okres?

Udzielamy pożyczek w wysokości od 2000 zł do 30 000 zł kierując się zdolnością kredytową Klienta na okres od 6 do 42 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć na kilka wybranych przez siebie sposobów:
a) bezpośrednio drogą on-line wybierając w kalkulatorze pożyczki interesującą kwotę oraz okres kredytowania i postępując zgodnie z prostą instrukcją – umowę podpisujesz elektronicznie
b) składając wniosek on-line a pozostałe formalności dopełnić w punkcie kredytowym (mapa punktów kredytowych)
c) bezpośrednio w punkcie kredytowym z pomocą naszego partnera biznesowego

Warunki wnioskowania o pożyczkę w Avior Finance S.A.

 • stałe źródło dochodu
 • brak negatywnych wpisów  w rejestrze dłużników BIG, BIK, KRD, ERIF
 • stały adres zamieszkania w Polsce
 • brak zajęć komorniczych
 • posiadanie rachunku bankowego
 • numer telefonu należący do osoby składającej wniosek
 • wskazane jest także posiadanie adresu e-mail
 • ukończone 20 lat

Dokumenty wymagane

 • wystarczy dowód osobisty (niezbędne będzie podanie serii i numeru dowodu oraz PESEL)
 • weryfikacji tożsamości i osiąganych dochodów dokonujemy online poprzez platformę Kontomatik – nie potrzeba żadnych dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń

Na etapie weryfikacji wniosku pożyczkowego możemy prosić o dodatkowe dokumenty.

Na jakich zasadach Avior Finance S.A. udziela pożyczek?

Przed zawarciem umowy pożyczki klient wypełnia wniosek o pożyczkę oraz otrzymuje formularz informacyjny dotyczący kosztów pożyczki. Po jego zaakceptowaniu przez wnioskodawcę wniosek zostaje przekazany do weryfikacji.
Weryfikacji tożsamości dokonujemy poprzez platformę Kontomatik, która posiada licencję AISP wydaną na podstawie unijnej dyrektywy PDS2, dlatego musi przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i podlega nadzorowi banku centralnego. Ponadto Kontomatik nie przechowuje Twoich danych do logowania do konta bankowego, dostęp do historii konta jest jednorazowy, ani Kontomatik, ani Avior Finance S.A. nie mają stałego dostępu do Twojego konta, nikt poza Tobą nie ma możliwości dokonywania przelewów z konta – każdy bank wymaga dodatkowego potwierdzenia transakcji np. kodem SMS lub przez aplikację mobilną, Komunikacja jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem. Nikt nie ma możliwości podejrzenia danych podczas przesyłania, rozwiązanie jest zgodne z rygorystycznymi wymaganiami dyrektyw RODO i PSD2 w zakresie przetwarzania danych osobowych i dostępu do rachunku.
Więcej informacji znajdziesz na: https://www.kontomatik.com/pl/

Jeżeli nie decydujesz się na skorzystanie z platformy Kontomatik Twoja weryfikacja nastąpi przez AUTENTI – weryfikator przeprowadzi Cię przez ten proces.

Czemu służą zgody na przetwarzanie danych osobowych i kiedy można je wycofać?

Zgoda ta jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o pożyczkę. Jej cofnięcie lub zaprzestanie przetwarzania przez Avior Finance S.A. i instytucje utworzone na podstawie artykułu 105 ust. 4 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe może nastąpić w trybie i na warunkach określonych w art. 105a prezentowanej wyżej ustawy.

Wniosek zweryfikowany pozytywnie – i co dalej?

Zostaje sporządzona umowa na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klient a drugi pożyczkodawca. Klient po zapoznaniu się z umową akceptuje jej warunki i przystępuje do jej podpisania. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej zgody obu stron,  a w kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

Czy można i na jakich zasadach odstąpić od umowy pożyczki?

Zasady odstąpienia od umowy pożyczki reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim zgodnie z którą Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym we wzorze oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Pożyczkobiorca  nie  ponosi  kosztów  związanych  z  odstąpieniem  od  umowy  o  pożyczki.  W  przypadku  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu, Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Pożyczkobiorcy w przypadku przeznaczenia udzielonej pożyczki gotówkowej na sfinansowanie potrzeb innych niż konsumpcyjne.

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie jest stałe w okresie pożyczki i uzależnione od ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej Kredytu Refinansowego, w przypadku obniżenia stóp procentowych odsetki ulegają stosownemu zmniejszeniu bez konieczności informowania klienta o tej zmianie. W przypadku wzrostu stóp procentowych Avior Finance S.A. zawiadamia klienta przedstawiając  zaistniałe zmiany. Klient wówczas ma prawo jednorazowo zwrócić kwotę pożyczki w raz z odsetkami za efektywny czas jej wykorzystania lub zaakceptować pisemnie zmiany. W przypadku nieterminowej płatności raty naliczane są odsetki od zaległości przeterminowanej tj. zapadłej i niewpłaconej raty kapitału.

Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej?

Tak, oczywiście jest taka możliwość. W momencie wcześniejszej spłaty następuje całkowite rozliczenie pożyczki, w wyniku którego Klientowi przysługuje zwrot pozaodsetkowych kosztów pożyczki za niewykorzystany okres. Pożyczkobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Co się stanie, jeżeli nie spłacę pożyczki na czas?

Przy braku spłaty pożyczki podejmiemy działania wyjaśniające przyczyny opóźnienia w spłacie. Za opóźnioną płatność zostaną doliczone odsetki od należności przeterminowanej, jak również zgłosimy ten fakt zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych do Rejestru dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej ( BIK, BIG InfoMonitor, KRD, ERIF). Te działania mogą niestety mieć wpływ na Twoją wiarygodność kredytową i utrudnić Ci otrzymanie kolejnych pożyczek w przyszłości. Ponadto jeżeli Pożyczkobiorca nie zapłaci w terminach określonych w umowie pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie określonym przez Avior Finance S.A., oraz prób polubownej spłaty zadłużenia, lecz nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.
Ten stan rzeczy może narazić Pożyczkobiorcę na dodatkowe koszty z tytułu odsetek od należności przeterminowanych, koszty sądowe i egzekucyjne.

Co to jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Co składa się na pozaodsetkowe koszty kredytu?

Na koszty te składają  się m.in. sprawdzenie klienta w bazach, pokrycie kosztów pracy pośrednika (pełnomocnika), bądź pokrycie części kosztów użytkowania aplikacji do udzielania pożyczek, przeznaczoną  na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy, w tym kosztów administracyjno-biurowych, kosztów obsługi księgowej itp. A w przypadku pożyczek o wyższej wartości koszt sprawdzenia współmałżonka w bazach danych.

W jaki sposób zostaną przekazane przyznane środki?

Środki zostaną przekazane przelewem na konto osobiste podane we wniosku pożyczkowym w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy o pożyczkę gotówkową.

W jaki sposób mogę złożyć reklamacje?

Reklamacje należy składać w formie pisemnej, drogą pocztową na adres siedziby głównej pożyczkodawcy:

Avior Finance S.A.
ul. Tadeusza Kościuszki
13
33-300 Nowy Sącz

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz numer pożyczki Klienta, a także szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta dotyczący usług świadczonych przez Pożyczkodawcę oraz oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja składana w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać podpis Klienta.
Pożyczkodawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

Blog
Historie biznesów, którym pomogliśmy

Zadłużenie w ZUS – sprawdź, jak uniknąć przykrych konsekwencji

5 września, 2022

Zadłużenie w ZUS – sprawdź, jak uniknąć przykrych konsekwencji

Postępowanie egzekucyjne, odsetki karne i upomnienia, wpisanie do rejestru Zadłużenie w ZUS może mieć naprawdę poważne konsekwencje Jak sprawdzić, czy zalegamy z płatnościami Co robić, [...]
Czytaj więcej
Podwyższone stopy procentowe – jak uchronić się przed zadłużeniem?

15 sierpnia, 2022

Podwyższone stopy procentowe – jak uchronić się przed zadłużeniem?

W polskim systemie finansowym dużo mówi się o stopach procentowych, które mogą być stałe lub zmienne Ma to duże znaczenie szczególnie w kontekście zadłużenia Stopy procentowe mają bowiem [...]
Czytaj więcej
Pożyczka gotówkowa online dla firm – jakie dokumenty są potrzebne do jej uzyskania?

25 lipca, 2022

Pożyczka gotówkowa online dla firm – jakie dokumenty są potrzebne do jej uzyskania?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłym rozwojem i inwestowaniem W tym celu potrzebne są odpowiednie środki finansowe Chcąc je pozyskać, warto starać się o pożyczkę [...]
Czytaj więcej

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)