Blog

12 sierpnia, 2022
Autor: admin

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AVIOR FINANCE S.A.

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Avior Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 6 września 2022 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Michała Buchmana (ul. Jana Matejki 11, 33-300 Nowy Sącz).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (zmiana statutu Spółki)
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

*

*            *

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:

 1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli uprawnieni z tych akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 • Informacja dotycząca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad

W dniach 26 i 30 sierpnia 2022 r. akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy Kościuszki 13 w Nowym Sączu z następującymi dokumentami związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:

 1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021,
 2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
 3. projektami uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  3.  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  4.  udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
  5. zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki

Nowy Sącz, dnia 12.08.2022 r

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)