Regulamin promocji pożyczki dla firm "Regularna spłata"

§1 Organizator

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Regularna spłata ” zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez Avior Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu ul. Kościuszki 13, 33-300 Nowy Sącz, kapitał zakładowy 1 000 0000 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601745, REGON 363894068, NIP 7343537648, zwany dalej Avior

§2 Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, która zawarła z Avior umowę pożyczki dla firm;
 2. Pożyczka dla Firm – pożyczka gotówkowa oferowana przez Avior udzielana osobom fizycznym i prawnym prowadzącym działalność gospodarczą;
 3. Pośrednik Finansowy – podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa finansowego w dystrybucji produktów
 4. Rachunek do wypłaty pożyczki – wskazany przez Klienta i zawarty w Umowie pożyczki rachunek na który Avior Finance SA, dokona wypłaty udzielonej pożyczki oraz zwrotu kosztów.
 5. Umowa pożyczki – umowa zawarta pomiędzy Pożyczkobiorcą a Avior Finance SA, na podstawie której zostaje udzielona pożyczka

§3 Uczestnicy Promocji

Z Promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne i inne podmioty prawa handlowego, którzy złożą Wniosek o pożyczkę dla Firm u pośrednika Finansowego lub przez stronę: https://aviorfinance.pl, oraz trzymają pozytywną decyzję kredytową.

§4 Zasady i warunki promocji

 1. Promocja trwa od 11.05. 2024 r. do 31.08.2024r.
 2. Promocji podlegają umowy zawarte od dnia 11.05.2024r do dnia 31.08.2024r. Liczy się data podpisania umowy pożyczki.
 3. Promocja polega na zwrocie części kosztów pożyczki poprzez zastosowanie do każdej zawartej umowy pożyczki dla Firm obniżenia o 38,46% opłaty administracyjnej zawartej w załączniku nr 2, część I – prowizje i opłaty związane z zawarciem umowy pkt 2 do umowy pożyczki. Dokładna kwota zwrotu będzie wskazana w odpowiednim załączniku do umowy pożyczki.
 1. Promocja dotyczy pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest spłata rat w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik nr 1 do umowy pożyczki.
 3. Za termin spłaty uważa się również spłatę raty pożyczki w terminie do 14 dni po upływie daty z harmonogramu.
 4. Za dzień dokonania spłaty raty pożyczki uważa się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy kwotą przypadającą do zapłaty.
 5. Promocja dotyczy również pożyczek spłaconych w całości przed terminem spłaty, pod warunkiem, że opóźnienia spłat wcześniejszych rat nie były dłuższe niż 14 dni kalendarzowych od daty wymagalności wskazanej w harmonogramie spłat, który stanowi załącznik nr 1 do umowy pożyczki.
 6. Maksymalny okres opóźnienia spłaty jednej raty nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty wymagalności wskazanej w harmonogramie spłat, który stanowi załącznik nr 1 do umowy pożyczki.
 7. Opóźnienie spłaty którejkolwiek raty więcej niż 14 dni spowoduje utratę prawa do promocji.
 8. Rozliczenie pożyczki i zwrot części kosztów następuje po całkowitej spłacie pożyczki, na rachunek do wypłaty pożyczki wskazany przez Pożyczkobiorcę w umowie pożyczki w terminie 14 dni od całkowitej spłaty pożyczki.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Pożyczkobiorca zostanie poinformowany.
 2. Reklamacja może być zgłoszona:
 1. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie uzgodnionej z Pożyczkobiorcą:

§5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Avior. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Avior w celu przeprowadzenia Promocji.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Avior w związku z niniejszą Promocją.

Blog
Historie biznesów, którym pomogliśmy

Zadłużenie w ZUS – sprawdź, jak uniknąć przykrych konsekwencji

5 września, 2022

Zadłużenie w ZUS – sprawdź, jak uniknąć przykrych konsekwencji

Postępowanie egzekucyjne, odsetki karne i upomnienia, wpisanie do rejestru Zadłużenie w ZUS może mieć naprawdę poważne konsekwencje Jak sprawdzić, czy zalegamy z płatnościami Co robić, [...]
Czytaj więcej
Podwyższone stopy procentowe – jak uchronić się przed zadłużeniem?

15 sierpnia, 2022

Podwyższone stopy procentowe – jak uchronić się przed zadłużeniem?

W polskim systemie finansowym dużo mówi się o stopach procentowych, które mogą być stałe lub zmienne Ma to duże znaczenie szczególnie w kontekście zadłużenia Stopy procentowe mają bowiem [...]
Czytaj więcej
Pożyczka gotówkowa online dla firm – jakie dokumenty są potrzebne do jej uzyskania?

25 lipca, 2022

Pożyczka gotówkowa online dla firm – jakie dokumenty są potrzebne do jej uzyskania?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłym rozwojem i inwestowaniem W tym celu potrzebne są odpowiednie środki finansowe Chcąc je pozyskać, warto starać się o pożyczkę [...]
Czytaj więcej

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)